Over het Project

Hier vindt u de volgende onderliggende pagina’s:

 

 

Project ‘Arbeidsparticipatie bij Zeldzame Endocriene Aandoeningen’

Mensen met een zeldzame endocriene aandoening houden na medische behandeling vaak klachten. Dit leidt onder andere tot specifieke problemen bij arbeidsparticipatie, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden. Knelpunten hangen samen met de verschijnselen door de (hormoon)behandeling, met co-morbiditeit, met de toepassing van wetten en regels, en met beperkte kennis bij en onterechte verwachtingen van alle betrokkenen.

Doelstelling

Doel van het project is te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid behouden of krijgen. Dit doel wordt bereikt door het versterken van de positie van de patiënt in de triade patiënt – arboprofessionals (bedrijfsarts, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige) – endocrinoloog. Versterking van de positie van de patiënt in deze driehoek krijgt gestalte door kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering en samenwerkingsafspraken uitmondend in werkafspraken en praktische tools voor de betrokkenen.