Werkbehoud bij ziekte – Manifest aangeboden

Het lukt maar niet om te zorgen dat meer mensen met een chronische aandoening aan het werk kunnen blijven. Dat geldt ook voor mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening.
Samenwerkende Organisaties Arbeid en Gezondheid hebben een manifest opgesteld en dat aangeboden aan de Kamercommissies voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Immers het ontbreken van passende Wet- en regelgeving zit werkgevers en werknemers in de weg.

Het manifest gaat over knelpunten die ook een rol spelen bij mensen met een hypofyse- of bijnieraandoening. In het manifest zijn actiepunten opgenomen.

Drie actiepunten

  1. Richt een interdepartementaal actieprogramma vanuit de ministeries SZW en VWS in om duurzaam en integraal overheidsbeleid op het gebied van arbeid en gezondheid te ontwikkelen. Met concrete, heldere acties gericht op integratie van werk in de reguliere (medische) zorg.
  2. Maak van werk een behandeldoel door werk vanaf diagnose op te nemen in het zorg- en behandeltraject. Goede zorg is meer dan alleen medische zorg. Bij medische behandelingen moet ook rekening gehouden worden met de rol en het belang van werk voor patiënten. Daarbij moet er aandacht zijn voor het voorkomen of verminderen van klachten als gevolg van aandoening of de behandeling daarvan.
  3. Financier arbocuratieve zorg (bedrijfsgeneeskundige zorg binnen het curatieve domein) binnen de zorgverzekeringswet. Dit is niet alleen van belang voor bijvoorbeeld zzp’ers, maar ook voor (gewezen) werknemers die geen toegang tot adequate arbozorg hebben. Beschikbaarheid van arbocuratieve zorg via de Zorgverzekeringswet stimuleert de samenwerking tussen zorgverleners in de curatieve zorg en arboprofessionals.
Bouw de brug tussen werk en gezondheid voor beter werk(behoud) bij ziekte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *